Links

Git

Git flow开发流程

安装Git flow

curl -L https://raw.githubusercontent.com/nvie/gitflow/develop/contrib/gitflow-installer.sh -o /tmp/gitflow-installer.sh
sudo bash /tmp/gitflow-installer.sh

初始化

开始规定工作流,进入develop分支开发
git flow init -d

开始一个Feature

git flow feature start <your feature>
完成一个Feature
git flow feature finish <your feature>
上传一个 Feature
git flow feature publish <name>
或上传一个Feature到某个remote
git flow feature pull <remote> <name>

开始一个Release分支

git flow release
git flow release start <release> [<base>]
git flow release finish <release>

开始一个Hotfix分支

git flow hotfix
git flow hotfix start <release> [<base>]
git flow hotfix finish <release>